هزینه های ثبت نام
هزینه های ثبت نام در کنفرانس  عضو انجمنسیستم های هوشمند / عضو انجمن سیستم های فازی(مبلغ به ریال) غیر عضو انجمن)مبلغ به ریال( ثبت نام با تأخیر)مبلغ به ریال(
دانشجو1/300/0001/500/0001/800/000
عضو هیات علمی1/800/0002/000/0002/300/000
شرکت کنندگان آزاد2/000/0002/200/0002/500/000

**** ضمنا هزینه مقاله اضافی به ازای هر مقاله 500/000 ریال می باشد.

****جهت پرداخت از لینک استفاده نمایید.

۲۵ آذر ۱۳۹۸
minu-uni
avatar
  Subscribe  
Notify of