فرمت ارسال مقالات

1. دریافت مقالات صرفاً از طریق عضویت در وب‌سایت کنفرانس انجام می‌پذیرد.

 

2. مقالات در یک مرحله و به‌صورت کامل در فرمت تک‌ستونی مطابق با الگوی ارائه‌شده در ذیل دریافت می‌شوند.

 

3. مقالات می­توانند به زبان انگلیسی و یا فارسی نوشته شوند و شامل عنوان، نام نویسندگان، آدرس، مقدمه، روش، نتایج و بحث و مراجع باشند.

 

4. در فایل مقاله نام نویسنده مسئول را با ستاره و نام ارائه‌دهنده مقاله را با حروف زیر‌خط‌ دار مشخص کنید. مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده مسئول است.

 

5. مقاله را با استفاده از نرم‌افزار Microsoft Word و حداکثر در ده صفحه آماده و ذخیره نمایید. فایل مقاله نهایی را به فرمت pdf تبدیل نمایید. جهت ارسال مقالات بارگذاری هر دو فایل الزامی است.

 

6. مقالات پذیرفته‌شده بدون ویرایش و بر اساس قالب ارائه‌شده در فرمت pdf در کتابچه مجموعه مقالات کنفرانس درج خواهند شد، لذا خواهشمند است قواعد و فرمت نگارش مقالات کنفرانس را کاملاً رعایت نمایید.

 

7. مقالات باید شامل یافته‌های نوین پژوهشی و در چهارچوب محورهای همایش باشند و نباید پیش از این در جای دیگری ارائه یا چاپ شده باشند.

 

8. در گواهی ارائه مقاله، نام ارائه‌دهنده و همچنین نام نویسندگان همکار قید می‌شود.

 

9. ارائه‌دهنده هر مقاله لازم است در کنفرانس ثبت‌نام، مقاله را از طریق وب‌سایت ارسال و هزینه‌های مربوطه را پرداخت نماید.

 

10. نویسندگان همکار مقاله فقط در صورت ثبت‌نام و پرداخت هزینه‌ها مجاز به شرکت در کنفرانس خواهند بود.

دانلود فرمت مقالات فارسی دانلود فرمت مقالات انگلیسی
۲۵ آذر ۱۳۹۸
minu-uni
avatar
  Subscribe  
Notify of