اعضای کمیته علمی
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دانشگاه محل خدمت
دکتر محمد تشنه لب استاد دانشگاه خواجه نصیر
دکتر بابک نجار اعرابی استاد دانشگاه تهران
دکتر محسن عنابستانی استاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر سعید ستایشی استاد دانشگاه امیرکبیر
دکتر علی خادم استادیار دانشگاه خواجه نصیر
دکتر امیر باقری استادیار دانشگاه تبریز
دکتر محمد هادی زاهدی استادیار دانشگاه خواجه نصیر
دکتر سعید عباسبندی استاد دانشگاه بین المللی قزوین
دکتر توفیق الهویرانلو استاد دانشگاه باهچه شهیر ترکیه
دکتر مصطفی اسلامی دانشیار دانشگاه مازندران
دکتر علی رضا انصاری دانشیار دانشگاه شهر کرد
دکتر جواد ساده استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر هادی رضازاده استادیار دانشگاه علم و فناوری های نوین آمل
دکتر سید مجتبی روحانی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حبیب رجبی مشهدی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر قوشه عابد هدتنی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر بهروز فتحی استاد دانشگاه گیلان
دکتر محمود بخشی دانشیار دانشگاه بجنورد
دکتر اکبر پاد استادیار دانشگاه بجنورد
دکتر کریم سلیمانی استاد دانشگاه علوم کشاورزی ساری
دکتر آرش شریفی استادیار دانشگاه علوم تحقیقات تهران 
دکتر حسین امینی خواه دانشیار دانشگاه گیلان
دکتر امیرحسین رفاهی دانشیار دانشگاه آزاد لاهیجان

۱۵ مرداد ۱۳۹۸
minu-uni
avatar
  Subscribe  
Notify of